PrimeiraNoticia

Política de privacidade

1.- QUEN INFORMA

Óscar Fraga Garabato é responsable do tratamento dos datos persoais dos nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

O responsable de tratamento comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos.  Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado #de acordo con establecido no Regulamento.

 2.- ONDE INFORMA

O responsable de tratamento, a través da páxina web www.primeiranoticia.es, no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en Aviso Legal.

 3.- TRATAMENTO DE DATOS

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

 4.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

 A base da lexitimación do tratamento de datos persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

 5.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

 No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede a persoa destinataria indicada, queda notificada de que a utilización, divulgación e/o copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

 De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por escrito pola mesma vía indicando no asunto «BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS» para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a empresa siga realizando as referidas comunicacións.

  6.- RESPONSABLES DE TRATAMENTO

 De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vde. facilítanos de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/o manuais, sendo o titular da web responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

 Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado,  roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de secreto sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

 7.- CONSERVACIÓN DE DATOS

 Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (Ver en cada finalidade o prazo de conservación).

 8.- COMUNICACIÓN DE DATOS

 Os datos non serán cedidos a terceiros sen aviso previo/previo aviso, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

 8.- DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

 A normativa de protección de datos confírelle á persoa titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.

  • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
  • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
  • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
  • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
  • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.
  • Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX:  914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es.

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/o limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito ao responsable de tratamento mediante o correo protecciondedatos@primeiranoticia.es

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

 10.- FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

 Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 Xestión laboral

Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral cos empregados, xestión de nóminas, xestión de ausencias, xubilacións, prevención de riscos e outros trámites necesarios para cumprir a relación contractual. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, características persoais, datos académicos e profesionais, datos de circunstancias sociais, datos de detalle do emprego e datos económico-financeiros e de seguros, con base lexitimadora na relación contractual e no tratamento obrigatorio dos datos segundo a lexislación vixente de sociedades de capital e dereito laboral. Os datos serán tratados durante o período necesario en base ao cumprimento da normativa fiscal, laboral e contable. O destinatario dos datos é a empresa, estando prevista a cesión dos datos á administración pública, empresas de formación, entidades bancarias e financeiras, asesores de seguros, plan de vida e pensións e servizos de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde.

 Xestión fiscal e contable

Tratamento dos datos necesarios para a elaboración das contas da sociedade, xestión das nóminas e tributación. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, con base legitimadora na relación contractual e no tratamento obrigatorio dos datos segundo a lexislación vixente de sociedades de capital e dereito laboral. Os datos serán tratados durante o período necesario en base ao cumprimento da diferente lexislación citada. O destinatario dos datos é a empresa, a través da área económica, estando prevista a cesión dos datos á administración pública, empresas de servizos de xestión contable e fiscal e empresas auditoras de contas.

 Xestión de clientes

Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venda, o envío de promocións e publicidade e a fidelización. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, características persoais, circunstancias sociais e datos económicos e financeiros, con base legitimadora na relación comercial/contractual e no tratamento obrigatorio dos datos segundo a lexislación vixente de sociedades de capital e a normativa contable. Os datos serán tratados durante o período necesario en base ao cumprimento da diferente lexislación citada. O destinatario dos datos é a empresa, a través da área económica, estando prevista a cesión dos datos á administración pública, entidades financeiras, empresas de servizos de xestoría, empresas de servizos informáticos e empresas de auditoría contable.

 Xestión de contactos

Tratamento dos datos necesarios para a xestión da listaxe de direccións de correo electrónico, teléfonos e outras axendas automatizadas, así como todos os datos que circulan a través destes medios e a través de formularios web para o mantemento dos contactos da empresa. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, con base legitimadora no consentimento expreso. Os datos serán tratados ata a solicitude de cesamento de tratamento por parte do titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso. O destinatario dos datos é a empresa, non estando prevista a cesión a terceiros salvo obrigación legal.

 Xestión de prevención de riscos laborais

Tratamento dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións legais con respecto á normativa en prevención de riscos laborais. Os datos proporcionados son de carácter identificativo e características persoais, con base legitimadora na relación contractual e no tratamento obrigatorio dos datos segundo a lexislación citada. Os datos serán tratados durante o período necesario en base ao cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. O destinatario dos datos é a empresa, estando prevista a cesión dos datos á administración pública, empresas de formación e servizos de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde.

 Xestión de persoas candidatas – RRHH

Tratamento dos datos necesarios para a xestión de candidatos a un emprego para a realización da selección de persoal. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, características persoais e datos académicos e profesionais. Os datos serán tratados durante un ano desde a presentación da candidatura. O destinatario dos datos é a empresa, non estando prevista a cesión a terceiros salvo obrigación legal.

 Xestión comercial

Tratamento dos datos necesarios para o envío de información comercial, notificacións sobre actos e eventos de interese, ofertas, información sobre produtos e servizos, a potenciais clientes. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, con base legitimadora na autorización expresa. Os datos serán tratados ata a solicitude de cesamento de tratamento por parte do titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso. O destinatario dos datos é a empresa, non estando prevista a cesión a terceiros salvo obrigación legal.

 Control laboral

Tratamento dos datos necesarios para o control laboral, acceso ás instalacións, control de quendas, formación e actividades afíns. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, características persoais e detalle de emprego. Os datos serán tratados mentres dure a relación laboral. O destinatario dos datos é a empresa, non estando prevista a cesión a terceiros salvo obriga legal.

Scroll al inicio